00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si

Državni projekti

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju ali krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 (SIO-2020). V okviru Programa bo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirana izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti:

  • izgradnja brezžičnih omrežij,
  • nakup nove opreme (IKT) in
  • razvoj e-storitev in e-vsebin.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji

Povezava na spletno stran ARNES-a

Zdrava šola

V šolskem letu 2008/2009 smo prejeli certifikat Zdrava šola Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. S tem smo se priključili Slovenski mreži Zdravih šol, ki promovirajo zdravje.

Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja bomo vplivali na bolj zdrav življenjski slog in posledično na boljše zdravje otrok in kasneje odraslih ljudi. Zavedamo se, da se učenci v okolju, ki skrbi za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje, tudi raje učijo in delajo. Posledice tega procesa pa se kažejo tudi v boljših učnih in vedenjskih rezultatih.

Šolski tim projekta zdrave šole je pripravil program dela v šolskem letu 2019/2020. Znotraj programa bodo potekale različne aktivnosti v okviru pouka in posebnih vsebin. Rdeča nit bo Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu. Ohranili bomo dan dejavnosti: DAN ZDRAVJA, ki bo potekal 7. aprila 2020, na Svetovni dan zdravja.

V šolskem timu sodelujejo Katja ROŽAC JERMAN, Aleksandra ŠUMANOVA, Tea LIPIČAR, Karmen MUNDA, Maja VARGAZON in vodja Veronika ZUBIN. Šolski tim se sestaja na delovnih timskih sestankih večkrat letno, enkrat v letu se sestane razširjeni tim.

V letošnjem šolskem letu – 2019/2020 –  bomo v 1. razredih izpeljali projekt »ZOBNI ALARM«.Namen projekta je, da prvošolce naučimo pravilne tehnike umivanja zob, dlesni in jim predstavimo ustrezne pripomočke za ščetkanje. Spoznajo tudi zgradbo zob, škodljive bakterije ter pomen zdrave prehrane.

Projekt bomo izpeljali preko štirih delavnic z različnimi vsebinami: Higiena: s pomočjo izvajalk se bodo naučili pravilne tehnike čiščenja zob in se seznanili z ustreznimi pripomočki za nego. Anatomija: spoznali bodo anatomijo ustne votline, obenem pa izvedeli, kakšna je vloga dlesni, jezika in ustnicŠkodljive bakterije: izvedeli bodo, kako nastanejo zobne obloge, kakšne bolezni povzročajo in kako se lahko boleznim izognejo. Prehrana: kaj pomeni zdrava prehrana in katerim jedem se je najbolje izogniti. Izvajalke projekta v 1. razredih so Tatjana Erceg, Kristina Cencič in Karmen Munda.

Evropski jezikovni listovnik

Jezikovni listovnik je mednarodno primerljivo sredstvo vrednotenja, ki bo kljub podobni temeljni strukturi ustrezalo posebnostim posameznih evropskih izobraževalnih sistemov. Učenec svoje znanje jezika tudi sam opazuje in ocenjuje, zato je bolj motiviran za učenje. To sredstvo omogoča spremljanje procesa, pri katerem sodelujejo tudi učitelji in starši.

Ticijana Čeh bo nadaljevala z izvajanjem jezikovnega listovnika v 2., 3., 4. in 5.r.

 

Vsaka vas ima svoj glas

Gre za projekt, namenjen podružničnim šolam, zato ga bomo izvajali na podružnici. Projekt je vseslovenski in spodbuja ohranjanje narečij in podeželske dokrtine.

Na naši podružnici Korte ga bo vodila Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ.

 

Natečaj: Moja domovina

Moja domovina je literarni, likovni in fotografski natečaj na izbrano temo, ki ga razpisuje družboslovno-naravoslovno društvo Naša zemlja, ki je bilo ustanovljeno 6. avgusta 2013. Je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, družboslovnem, naravoslovnem in športnem področju. Osrednji namen in cilj dela društva zajema negovanje, ohranjanje in razvijanje ustvarjalnega odnosa do našega ožjega in širšega okolja, do maternega jezika v domovini in v zamejstvu ter do pomembnih dogodkov v naši preteklosti, poudarjanje naravnih lepot in bogastva slovenske pokrajine, spoštovanje literarne, umetniške in etnološke kulturne dediščine v slovenski preteklosti, ki je omogočila ohranjanje slovenstva in je temelj našega dela in življenja v prihodnosti. Natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda vseh osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Avtorji prispevkov prejmejo priznanja ter vabilo na javno zaključno prireditev, ki je predvidoma 7. junija, ob dnevu Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti. Zaključne prireditve potekajo v različnih krajih Slovenije, glede na število udeleženih šol. Vodja projekta je Anja DEVETAK.

 

Natečaj: Planetu Zemlja prijazna šola

Skrb za okolje je že vrsto let eno temeljnih vodil delovanja šole. Šola izpolnjuje večino kriterijev za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola, kot so skrb za prehrano, zdravje, odpadke, čistila, okolico in druge vsebine s področja ekologije. Poleg osnovnih kriterijev bomo izbrali še nekaj projektnih nalog.

Koordinatorka natečaja bo Veronika ZUBIN.

Program Varno s soncem

Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na posledice škodljivega delovanja sončnih žarkov in pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki ter jih spodbuditi k rednemu izvajanju pravilne zaščite pred sončnimi žarki. Vsebine bomo izvajali kot posebne ure ali vključevali v redni program in povezovali z drugimi vsebinami. Poudarek bomo namenili tematiki o zaščiti pred odhodom učencev v šolo v naravi. Koordinatorka programa bo Veronika ZUBIN.

Popestrimo šolo

Naša šola se je v začetku šolskega leta 2016/2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor operacij “Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih”.
Na razpisu smo bili izbrani, kar pomeni, da smo za obdobje petih let zaposlili strokovno delavko za izvajanje in koordiniranje vsebin projekta. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Predmet javnega razpisa je bil dodelitev sredstev za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z učenci ter usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov, s čimer bomo prispevali tudi k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela.
Prednostna os projekta je razvijanje znanj, spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost. S projektom spodbujamo prožne oblike učenja in bogatimo karierno orientacijo. Ob tem izobražujemo strokovne delavce za krepitev kompetenc šolajočih se otrok. Ob prijavi na projekt smo dobili tudi priporočilo Občine Izola, ki je v programu prepoznala dodatne možnosti za obogatitev dela na vzgojno-izobraževalnem področju v naši občini. Naloge projekta ne bodo izvajane le na šoli, ampak v sodelovanju z ostalimi institucijami v občini.
Tedensko sodelujemo z vrtcem Mavrica Izola, kjer izvajamo delavnice za učenje slovenskega jezika za otroke, ki prihajajo iz tujih jezikovnih okolij. Delavnice za učenje jezika bomo ponudili tudi njihovim, staršem. Sodelovali bomo tudi s klubi in z vladnimi ter nevladnimi organizacijami.
V ta namen smo pripravili širok izbor aktivnosti, katerih se učenci lahko udeležijo prostovoljno in brezplačno. Urnik in aktivnosti so objavljeni sproti. Aktivnosti se izvajajo pred in po pouku, po potrebi tudi med poukom, med počitnicami ter ob koncih tedna. Sprotni opisi izvedenih aktivnosti v okviru projekta so na voljo na spletni strani šole.

Naša šola se je v začetku šolskega leta 2016/2017 prijavila na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor operacij “Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih”.
Na razpisu smo bili izbrani, kar pomeni, da smo za obdobje petih let zaposlili strokovno delavko/strokovnega sodelavca za izvajanje in koordiniranje vsebin projekta. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Predmet javnega razpisa je bil dodelitev sredstev za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z učenci ter usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov, s čimer smo prispevali tudi k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela.

Prednostna os projekta je razvijanje znanj, spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost. S projektom spodbujamo prožne oblike učenja in bogatimo karierno orientacijo. Ob tem izobražujemo strokovne delavce za krepitev kompetenc šolajočih se otrok. Ob prijavi na projekt smo dobili tudi priporočilo Občine Izola, ki je v programu prepoznala dodatne možnosti za obogatitev dela na vzgojno-izobraževalnem področju v naši občini. Naloge projekta niso bile izvajane le na šoli, ampak v sodelovanju z ostalimi institucijami v občini.
Tedensko smo sodelovali z vrtcem Mavrica Izola, kjer smo izvajali delavnice za učenje slovenskega jezika za otroke, ki prihajajo iz tujih jezikovnih okolij. Delavnice za učenje jezika smo ponudili tudi njihovim, staršem. Sodelovali smo tudi s klubi in z vladnimi ter nevladnimi organizacijami.

V ta namen smo pripravili širok izbor aktivnosti, katerih se učenci lahko udeležijo prostovoljno in brezplačno. Urnik in aktivnosti so objavljeni sproti. Aktivnosti se izvajajo pred in po pouku, po potrebi tudi med poukom, med počitnicami ter ob koncih tedna. Sprotni opisi izvedenih aktivnosti v okviru projekta so na voljo na spletni strani šole.

Prva multiplikatorica projekta je bila Aleksandra ŠUMANOVA, sledila ji je multiplikatorica Ester KORELIČ, projekt pa zaključuje multiplikator Nejc TRUŠNOVEC.

V sklopu projekta POŠ smo v šolskih letih 2019/20 in v septembru 2021, ko se projekt zaključuje, izvajali naslednje dejavnosti:

  • SLOVENSKI JEZIK SKOZI IGRO (vrtec, 1. do 3. razred, 4. in 5. razred, 6. do 9. razred),
  • UČENJE UČENJA (individualno, skupinsko),
  • SPOZNAJMO ZALEDJE SLOVENSKE ISTRE (delo z nadarjenimi učenci)
  • TRŽNICA POKLICEV (karierna orientacija),
  • POČITNIŠKE DELAVNICE (ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa).

Povezava na poročila o projektih

 

(Skupno 526 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost