Jump to main content
Select Page

Šolski projekti

Šolska mediacija – nova kultura odnosov

Vodja mediacije na razredni stopnji je Lenčka PRELOVŠEK, na predmetni stopnji pa posamezni učitelji izvajajo mediacijo po potrebi.

Dvig samopodobe učencev

Na šoli že vrsto let izvajamo program Dvig samopodobe učencev, saj ima večina strokovnih delavcev opravljeno izobraževanje na to temo. Pri koordinaciji dela na tem področju bo učiteljicam na razredni stopnji svetovala pedagoginja Lenčka PRELOVŠEK, na predmetni pa socialna pedagoginja Nataša VODOPIVEC ter psihologinja Nina LOKOVŠEK.

Šola osebnosti po modelu Vilijema Ščuke

Poteka na šoli že vrsto let. Gre za program osebnostnega razvoja otrok in mladostnikov po gestalt pristopu. Prednostno je namenjen nadarjenim otrokom s posebnostmi na področju vzpostavljanja socialnih stikov. Ti se preko celostnega pristopa soočajo s svojimi posebnimi potrebami, sočasno krepijo motorične spretnosti, ozaveščajo čutne zaznave, opredeljujejo čustvene odzive, razmišljajo kreativno.

S pomočjo urjenja ozaveščenosti otroci lažje in hitreje prepoznavajo bistvo in so za delo bolj motivirani in posledično učno uspešnejši. Z vzpostavljanjem stika s seboj miselno lažje obvladujejo stresne situacije, izboljšajo samospoštovanje in osmišljajo svoje življenje in svojo vlogo v družbi.

Skupina se bo srečevala tedensko  v popoldanskih urah v skladu z zastavljenimi individualnimi  in/ali skupinskimi ustvarjalnimi projekti.

Vodja projekta je socialna pedagoginja Nataša VODOPIVEC.

Elementi pedagogike Montessori

V 1. razredih izvajamo elemente pedagogike Montessori kot dopolnilo učnega procesa že vrsto leto. Dobro smo opremljeni z učili Montessori, s katerimi učenci urijo spretnosti in utrjujejo znanje z vseh predmetnih področij. Poudarek je na skrbi zase in za svoje okolje; na voljo bo veliko »delavnic vsakdanjega življenja«. Del časa pri pouku in v podaljšanem bivanju bomo namenili samostojnemu delu s predhodno predstavljenimi razvojnimi sredstvi. Učenci se bodo navajali na red, na pozornost do stvari v okolju in na urejenost delovnega prostora. Samostojno delo bo nudilo učencem izbiro glede težavnosti, učili se bodo v svojem lastnem tempu in izvedli toliko ponovitev, kolikor jih bodo potrebovali za utrditev posamezne veščine oz. znanja. V tem času bodo učiteljice pristopile k učencem individualno, usmerjale na področjih, kjer bodo potrebovali pomoč in spodbujale pri nadgradnji učne snovi. Poleg samostojnega dela z razvojnimi materiali bodo povzele po pedagogiki Montessori tudi skupinske vaje za usvajanje socialnih veščin.

Vodja projekta bo Barbara KRKOČ UMER, člani skupine pa Ingrid HROVATIN, Zrinka RIBIČ, Kristina CENCIČ, Karmen MUNDA, Tina MARIĆ  in učiteljice podaljšanega bivanja v 1. razredu.

Omejevanje nasilja na šoli

Dejavnosti potekajo prek sprotnega reševanja konfliktov med učenci, razvijanja socialnih veščin pri oddelčnih urah, dnevih s posebno vsebino in pri posameznih predmetih ter v okviru projektov in drugih dejavnosti.

CAP – program za preventivo zlorabe

Program predstavlja tri smerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke ima tudi delavnico za šolsko osebje in starše. V šol. letu 2021/2022 bomo program razširili z delavnicami “Brez nasilja nad vrstniki”. Program bomo izpeljali za učence in starše 2., 3., 5. in 8. razreda. Z izvajanjem delavnic bomo starše seznanili na prvem roditeljskem sestanku.

Delavnice izvajajo Veronika ZUBIN, Barbara MAKUC, Alenka BALAŽIC, Karmen MUNDA in Nina SORIĆ.

Formativno spremljanje

Formativno spremljanje smo učitelji prepoznali kot proces za izboljšanje učenja in kot dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje in usmerjanje razvoja učenja posameznika. Skupaj z učenci bomo oblikovali merila, ki jim bodo omogočala nadzor nad učenjem, s sprotno povratno informacijo jih bomo usmerjali na poti do cilja. Učenci bodo samostojni in aktivni. Imeli bodo stalno možnost izkazati znanje in napredek. Zaradi tega pričakujemo, da se bo izboljšal učinek učenja.

Formativno spremljanje znanja uvajamo na naši šoli že vrsto let v sodelovanju z ZRSŠ in nekateri bodo s sodelovanjem nadaljevali. Od šolskega leta 2017/18 sodelujemo z Matejo Peršolja, ki je učiteljica matematike na OŠ Preserje pri Radomljah in inštruktorica formativnega spremljanja. Pod njenim mentorstvom je nastala skupina za FS. V letošnjem šolskem letu načrtujemo šest srečanj, tri srečanja pod njenim mentorstvom in tri samostojno. Srečanja bodo potekala na matični šoli med 14.00 in 16.30.

Naš temeljni cilj bo, da povezujemo in poglabljamo znanja s področja formativnega spremljanja ter jih vpeljujemo v pouk. Na srečanjih bomo delili izkušnje in primere iz lastne prakse ter se učili podajanja spodbudnih povratnih informacij sodelavcem.

4.oktobra 2021 se bodo posamezniki iz skupine udeležili in sodelovali na Posvetu za formativno spremljanje, ki bo potekalo v Laškem. Prispevek na posvetu bo stojnica, kjer bodo razstavljeni primeri iz naše prakse (dokazi o znanju, merila …) in pogovor z udeleženci izobraževanja, kako uvajamo FS v prakso.

Vodja šolskega projekta je Kristina CENČIČ.

Spodbujanje bralne pismenosti

Na šoli že vrsto let pristopamo k spodbujanju bralne pismenosti, zavedamo se, da je ta temelj učenja, zato želimo vzgajati bralce za vse življenje. V šolskem letu 2021/2022 bomo nadaljevali z iskanjem možnosti za spodbujanje branja.

Dejavnosti prve triade:

 • vodenje bralnega dnevnika,
 • spontano branje napisov v spodbudnem opismenjevalnem okolju,
 • didaktične igre, delavnice s področja opismenjevanja,
 • listi za beleženje dnevnega branja slikopisov,
 • domače branje v 2. in 3. razredu,
 • branje v podaljšanem bivanju,
 • redna tedenska izposoja knjig v knjižnici,
 • knjižne uganke,
 • slovenska bralna značka,
 • v tekmovanje za najboljši oddelek bo vključena tudi bralna značka,
 • bralni kotiček s knjigami, ki jih prinesejo učenci od doma,
 • izdelava knjig, pisanje zgodb,
 • tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje,
 • branje v nadaljevanjih,
 • noč knjige.

Dejavnosti druge in tretje triade:

 • pogovori o prebrani knjigi, ustrezen izbor literature,
 • predstavitve in priporočanje najbolj branih knjig,
 • slovenska bralna značka, angleška bralna značka, italijanska bralna značka,
 • tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje,
 • redni obiski knjižnice,
 • ure knjižnično-informacijskih znanj za vse oddelke,
 • knjižne uganke,
 • tedenska vodena izposoja knjig v knjižnici za učence 4. razreda,
 • sodelovanje učencev pri knjižnih kvizih,
 • branje knjig po lastnem izboru in po izboru učitelja iz različnih vrst literature ter razgovori o prebranem v okviru različnih predmetov,
 • branje v nadaljevanjih,
 • kotiček s knjigami: vzemi, preberi, vrni,
 • počitniško branje – izbor naj knjig,
 • možnost opravljanja bralne značke za minulo šolsko leto,
 • branje pri oddelčnih urah,
 • sodelovanje s knjižničarko pri iskanju podatkov v knjigah,
 • kviz med oddelki o prebrani knjigi pri domačem branju.

Izvedba

 • Učitelji bodo povezali cilje iz učnih načrtov in dejavnosti vključili v pouk.
 • V dejavnosti spodbujanja branja bomo po presoji učiteljev in zmožnosti staršev vključevali tudi družine.
 • Koordinatorici dejavnosti na šoli sta Deana PROTNER in Irena SIVKA HORVAT.

Bralna značka

 Tekmovanje za bralno značko bo potekalo pri slovenščini od 1. do 9. razreda, pri italijanščini od 4. do 9. razreda, pri angleščini od 3. do 9. razreda in pri nemščini od 4. do 9. razreda.

Svečana podelitev bralne značke od 1. do 5. razreda bo potekala v okviru mednarodnega  dneva knjige za otroke. Od 6. do 8. razreda se priznanja podelijo ob podelitvi spričeval ob zaključku šolskega leta. Devetošolce bomo za devet let branja pri slovenščini še posebej nagradili na zaključni svečani proslavi.

Vodja za bralno značko od 1. do 3. r. je Ingrid HROVATIN, za 4. in 5. r. Blanka URŠIČ, od 6. do 9. r. pa Deana PROTNER in Irena SIVKA HORVAT.

EKO šola

S programom uvajamo način življenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in dejavno odgovoren odnos do sočloveka, okolja in do vsakega živega bitja. S takim načinom dela ohranjamo kulturno in nacionalno izročilo v Sloveniji ter oblikujemo spoštovanje in ljubezen do narave. Tak način življenja naj bi se prenesel v družino in širšo okolico. Pri izvajanju programa EKO bo z našo šolo sodelovala Komunala Izola. Program bo potekal v okviru pouka, oddelčnih ur in drugih dejavnosti na šoli.

Potekale bodo naslednje dejavnosti:

 • zmanjševanje odpadkov in ločeno zbiranje le-teh,
 • varčevanje z naravnimi viri,
 • zbiralna akcija papirja, tonerjev, kartuš, zamaškov,
 • izdelovanje EKO voščilnic in drugih izdelkov,
 • skrb za šolsko okolico,
 • Eno Tree Planting.

Članice tima so: Nives ŠKRBINA in Katja ROŽAC JERMAN, Mojca ZADNIK in vodja dejavnosti EKO šole Veronika ZUBIN.

Učilnica v naravi

Poudarek dela bo na urejanju vrta na biološki način. V delo bomo vključili učence vseh starosti. Naš cilj je uporabiti pridelke v kulinaričnih delavnicah in pri pouku (sveže ali toplotno obdelane), pridobiti semena iz zasajenih rastlin, vključiti čim več učencev in učiteljev ter zasaditi gredice s trajnicami (dišavnice, začimbe, cvetje, jagodičevje).

V šolskem timu sodelujejo Veronika ZUBIN, Katica Rožac JERMAN, učitelji PB, hišnika in drugi učitelji prostovoljci. Vodja učilnice v naravi je Franka SAKELŠAK.

Življenje v naravi in tabori

Šola v naravi za 3. razred

Letos ne bomo izvedli šole v naravi za 3. razred.

Življenje v naravi 4. razred

Z učenci 4. razreda se bomo udeležili tridnevnega Življenja v naravi na Kozjaku, in sicer v oktobru 2021.

Vodja je Tjaša KUZELJ.

Starši krijejo stroške za spremljevalce, prevoz, bivanje in oglede.

Jadralni teden

V sodelovanju s CKŠP Izola ter  jadralnim klubom Burja bomo v mesecu septembru izvedli jadralni tečaj za učence 4. razreda. Vodja dejavnosti je Tjaša KUZELJ.

Veslaški teden

V sodelovanju s CKŠP Izola ter z Veslaškim klubom Izola bomo v mesecu septembru in oktobru izvedli veslaški tečaj za učence 5. razreda. Dejavnost bo vodila Mateja TOMAŽIČ.

 

(Skupno 1.211 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost