Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Šolski projekti

 

Raziskava ARTOS

Tudi letos bomo sodelovali v eni najstarejših študij primerjave med generacijami v Sloveniji. Gre za raziskavo ARTOS – Analiza razvojnih trendov otrok v Sloveniji, ki jo raziskovalna skupina SLOfit, Fakultete za šport, Univerze v Ljubljani skupaj s sodelovanjem drugih fakultet izvaja že vse od leta 1970. V raziskavo bodo vključeni izbrani oddelki, po eden na generacijo. Raziskava bo potekala v drugem in tretjem tednu septembra.

Koordinator: Niki ANTOLOVIĆ SEYFERT.

 

NOČ USTVARJANJA

V letošnjem šolskem letu bomo za učence organizirali delavnico Noč ustvarjanja na temo čustva. Delavnica bo namenjena likovno nadarjenim učencem 9. razreda in bo potekala v prostorih šole v mesecu aprilu predvidoma od petka, s pričetkom okoli 17. ure, do sobote, s predvidenim zaključkom okoli 12. ure. 

Vsakodnevno se v nas sprožajo najrazličnejša čustva. Nekatera prepoznamo, jih sprejmemo, izrazimo in predelamo. Spet drugim bi se najrajši izognili, odrivamo  jih stran od sebe, jih zatremo, se na njih ne odzovemo in jih pustimo zakopane nekje globoko znotraj sebe. Vendar vsa čustva so del nas, bolj kot se tega zavedamo in jih sprejmemo kot nekaj dobrega in pozitivnega, lažje bomo v njih zares uživali in se jim prepustili.

Likovno ustvarjanje je način izražanja čustev, nezavednega in nasploh vseh procesov, ki se zgodijo na neverbalni ravni. Učenci bodo izražali sebe preko svojih čustev s pomočjo likovnih izraznih sredstev. 

Mentorja: Klarisa HRVATIN in Igor BRAČANOV.

 

DOBRA PRAKSA IN STROKOVNA RAST – »VEČ GLAV VEČ VE«

V šolskem letu 2023/24 bomo nadaljevali z uresničevanjem ciljev, ki smo si jih kot skupina za strokovno izpopolnjevanje in predstavitev dobre prakse pri pouku, zastavili. Sledili bomo predvsem krepitvi  podpore in zagotavljanja varnega učnega okolja sodelujočim učiteljem v obliki strokovnih srečanj, medsebojnih hospitacij pri pouku in razvijanja učinkovitih didaktičnih pristopov. Z naštetim želimo svoja strokovna znanja obogatiti, poglobiti, evalvirati s pomočjo medsebojne povratne informacije ob upoštevanju načel formativnega spremljanja in vidnega učenja. V skupini želimo predano razvijati strokovna pedagoška znanja, ki podpirajo pozitivne učinke pouka ter povečujejo dosežke naših učencev in s tem profesionalno rasti. 

Dejavnosti:

 • strokovna srečanja na temo FS in drugih sodobnih pristopov poučevanja,
 • medsebojne hospitacije,
 • razvijanje učinkovitih učnih strategij, FS, didaktičnih pripomočkov in materiala,
 • samoizobraževanje in  povezovanje z drugimi šolami.

Moderator skupine v šolskem letu 2023/2024 bo Melita JELIĆ, ki bo zbrala prijave, organizirala, koordinirala ter vodila evidenco opravljenih dejavnosti. 

 

IZMENJAVA UČENCEV 

V mednarodnem tednu italijanskega jezika bomo z OŠ Dante Alighieri iz Izole (OŠ z italijanskim učnim jezikom) ponovno organizirali izmenjavo učencev. Potekala bo v obliki 4-dnevnega sodelovanja pri pouku in drugih dejavnostih na gostujoči šoli. Sodelovali bodo učenci od 7. r. do 9.r. Ob prihodu bomo v okviru dobrodošlice zanje organizirali kratko prireditev. 

Koordinatorica bo Tamara GRBAS.

 

VRSTNIŠKA MEDIACIJA

V šolskem letu 2023/24 bomo pristopili k izobraževanje učencev za vrstniške mediatorje. Strokovni sodelavec Tomaž Mikeln se bo udeležil treh modulov, kjer se bo izobrazil za mediatorja. Pridobil bo praktične napotke in navodila z gradivom, kako usposobiti na preprost način učence za vrstniške mediatorje. Pri organizaciji in spremljanju izvajanja vrstniških mediacij bo sodelovala svetovalna delavka Vanja LUKEŽIČ.

 

PROGRAM NEON

Program NEON – Varni brez medvrstniškega nasilja je del Programa NEON – Varni brez nasilja. V programu NEON sta povezana dva programa, ki ju v Sloveniji, pa tudi na naši šoli izvajamo že vrsto let in sta prepoznana kot primarni obliki preventivnega dela. Gre za »CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok« in program »Brez nasilja nad vrstniki«. Programa vsebujeta vsebine za krepitev socialnih in čustvenih kompetenc otrok. Glavni cilj Programa NEON – Varni brez nasilja je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov in mladostnic, da bi bili varni pred nasiljem in da ne bi tudi sami povzročali nasilja.

Na šoli imamo ekipo, ki te programe že izvaja; to so: Alenka BALAŽIC, Karmen MUNDA, Vanja LUKEŽIČ, Nina SORIČ in Veronika ZUBIN. V šolskem letu 2023/2024 smo se odločili okrepiti ekipo, v ta namen se bodo za program NEON – Varni brez medvrstniškega nasilja na novo usposobili: Andreja BUKOVNIK, Tomaž MIKELN, Karin PASTORČIČ in Nina SORIČ.

 

DVIG SAMOPODOBE UČENCEV

Na šoli že vrsto let izvajamo program Dvig samopodobe učencev, saj ima večina strokovnih delavcev opravljeno izobraževanje na to temo. Pri koordinaciji dela na tem področju bo učiteljicam na razredni stopnji svetovala ……, na predmetni pa socialna pedagoginja Nataša VODOPIVEC ter psihologinja Nina LOKOVŠEK.

 

ELEMENTI PEDAGOGIKE MONTESSORI

V 1. razredih že vrsto let izvajamo elemente pedagogike montessori kot dopolnilo učnega procesa. Dobro smo opremljeni z učili montessori, s katerimi učenci urijo znanje vseh predmetnih področij. Učilnice so spodbudno učno okolje, vodilni motiv pedagogike je “Pomagaj mi, da naredim sam”. Otrok potrebuje aktivnosti v okolju, uči se tako, da rokuje z materiali in uporablja čute. Učenci se navajajo na pozornost do sošolcev in učiteljev ter na red in urejenost delovnega prostora. Samostojno delo nudi učencem izbiro glede težavnosti, učijo se v svojem lastnem tempu in izvedejo toliko ponovitev, kolikor jih potrebujejo za utrditev znanj oz. veščin. V tem času bodo učiteljice pristopile k učencem individualno, usmerjale jih bodo na področjih, kjer bodo potrebovali pomoč in spodbujale pri nadgradnji učne snovi. 

Vodja projekta bo Barbara KRKOČ UMER, člani skupine pa Ingrid HROVATIN, Zrinka RIBIČ, Kristina CENCIČ, Karmen MUNDA, Tina MARIĆ in učiteljice podaljšanega bivanja v 1. razredu. 

 

PEVSKI TABOR

V tem šolskem letu načrtujemo od 22. – 24. januarja 2024 PEVSKI VIKEND. Tu bomo izvajali intenzivne priprave na prihajajoče nastope, revijo in zborovski BUM. V CŠOD v Fiesi bodo pevci bivali, vadili in se tudi družili. Ker gre za termin ob koncu tedna, bodo otroci tako skupaj preživeli več dni, ravno prav, da se ob ustvarjanju, spoznavanju novega in utrjevanju obstoječega znanja vzpostavi prijetno in aktivno druženje. Tako se člani skupine povežejo in spoznajo med sabo.                                                                                                                                                             

Vodja dejavnosti bo Tatjana ČEH.

 

FILMSKA VZGOJA IN RAZVIJANJE FILMSKE PISMENOSTI

V šolskem letu 2023/24 bomo nadaljevali z razvijanjem filmske vzgoje, saj film postaja eno najbolj razširjenih področij umetnosti med mladimi. S primerno pedagoško obravnavo omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Filmska vzgoja zato lahko pomembno vpliva na učenčev družbeni, etični in čustveni razvoj, pripomore k raziskovanju univerzalnih tem ter spodbuja k razlikovanju in sprejemanju različnih pogledov na svet.

Ob filmskih vsebinah lahko gledalci osebnostno rastejo, razvijajo sočutje in dovzetnost za doživljanje drugih, pridobivajo sposobnost sprejemanja različnosti ter se učijo biti družbeno odgovorni. Tako lahko v šolskem prostoru podkrepimo pozitiven odnos do filmske umetnosti in kulture kot pomembnega dejavnika splošne razgledanosti posameznika s poudarkom na vzgoji mladega gledalca, ki film doživlja in ga razume kritično ter ustvarjalno.

Za uspešno doseganje naštetih ciljev bomo učencem  od 1. do 9. razreda zagotovili ogled različnih kakovostnih in starosti primernih filmskih vsebin s preverjenimi mnenji in pedagoškimi gradivi filmskih pedagogov v slovenskem prostoru. Zato bomo sodelovali z Art kinom mreže Slovenije (AKMS) v projektu Filmska osnovna šola in z Zavodom Otok Izola, ki na vsakoletnem izolskem filmskem festivalu ponudi izbiro kakovostnih filmov za mlade v programu Podmornica in druge filmsko-vzgojne aktivnosti ( Dan posnetkov sveta, EFA Evropska nagrada mladega filmskega občinstva, delavnice za učitelje, idr.).

Dejavnosti bosta koordinirali učiteljici Melita JELIĆ (RP) in Klarisa HRVATIN (PS).

 

OMEJEVANJE NASILJA NA ŠOLI

Dejavnosti potekajo prek sprotnega reševanja konfliktov med učenci, razvijanja socialnih veščin pri oddelčnih urah, dnevih s posebno vsebino in pri posameznih predmetih ter v okviru projektov in drugih dejavnosti.

 

STAREJŠI UČENCI BEREJO MLAJŠIM

V aktivu TJA  se bodo po vertikali povezali tako, da bi k uram angleščine na razredni stopnji povabili učence razredne ali predmetne stopnje, ki bi mlajšim prebirali, njim prilagojeno, angleško literaturo. Učenci bi se na to pripravljali med poukom oz. v okviru interesnih dejavnosti. Omenjene dejavnosti bi izvajale učiteljice angleščine na razredni in predmetni stopnji.

Vodja: Petra FABČIČ.

 

VOJKA’S JOURNAL

Med letom bomo med urami angleščine zbirali raznorazne zapise, risbe, pesmi, recepte, opise slavnih itd. Ob koncu prvega in drugega ocenjevalnega obdobja  bomo izdelke objavili na šolski spletni strani v obliki šolskega časopisa (Vojka’s Journal). Zbirali in objavljali bomo izdelke učencev od 1. do 9. razreda. Vojka’s Journal bo za spletno stran urejala Samanta VIŽINTIN.

 

SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI

Na šoli že vrsto let pristopamo k spodbujanju bralne pismenosti, zavedamo se, da je le-ta temelj učenja, zato želimo vzgajati bralce za vse življenje. V šolskem letu 2023/2024 bomo nadaljevali z iskanjem možnosti za spodbujanje branja.

Možne dejavnosti prve triade:

 • vodenje bralnega dnevnika,
 • spontano branje napisov v spodbudnem opismenjevalne okolju,
 • didaktične igre, delavnice s področja opismenjevanja,
 • listi za beleženje dnevnega branja slikopisov,
 • domače branje v 2. in 3. razredu,
 • branje v podaljšanem bivanju,
 • redna tedenska izposoja knjig v knjižnici,
 • knjižne uganke,
 • slovenska bralna značka,
 • tekmovanje za najboljši oddelek bo vključena tudi bralna značka,
 • bralni kotiček s knjigami, ki jih prinesejo učenci od doma,
 • izdelava knjig, pisanje zgodb,
 • tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje,
 • branje v nadaljevanjih,
 • noč knjige.

Možne dejavnosti druge in tretje triade:

 • pogovori o prebrani knjigi, ustrezen izbor literature,
 • predstavitve in priporočanje najbolj branih knjig,
 • slovenska bralna značka, angleška bralna značka, italijanska bralna značka,
 • tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje,
 • redni obiski knjižnice,
 • ure knjižnično-informacijskih znanj za vse oddelke,
 • knjižne uganke,
 • tedenska vodena izposoja knjig v knjižnici za učence 4. razreda,
 • sodelovanje učencev pri knjižnih kvizih,
 • branje knjig po lastnem izboru in po izboru učitelja iz različnih vrst literature ter razgovori o prebranem v okviru različnih predmetov,
 • branje v nadaljevanjih,
 • kotiček s knjigami: vzemi, preberi, vrni,
 • počitniško branje – izbor naj knjig,
 • možnost opravljanja bralne značke za minulo šolsko leto,
 • branje pri oddelčnih urah,
 • sodelovanje s knjižničarko pri iskanju podatkov v knjigah,
 • kviz med oddelki o prebrani knjigi pri domačem branju,
 • starejši učenci berejo mlajšim učencem.

Koordinatorici dejavnosti na šoli sta Deana PROTNER in Dejana OMERZA.

 

NAPIŠIMO KNJIGO

Ponovno se bomo lotili pisanja in izdaje knjige, v kateri bodo literarni in likovni prispevki učencev od 1. do 9. razreda. Koordinatorici dejavnosti sta Deana PROTNER in Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ. V ožji delovni skupini bodo tudi Alenka BALAŽIC, Bojana ŽIŽEK in Klarisa HRVATIN.

 

BRALNA ZNAČKA

Tekmovanje za bralno značko bo potekalo pri slovenščini od 1. do 9. razreda, pri italijanščini od 5. do 9. razreda in pri angleščini od 3. do 9. razreda. 

Svečana podelitev bralne značke od 1. do 5. razreda bo potekala v okviru mednarodnega dneva knjige za otroke. Od 6. do 8. razreda se priznanja podelijo ob podelitvi spričeval ob zaključku šolskega leta. Devetošolce bomo za devet let branja pri slovenščini še posebej nagradili na zaključni svečani proslavi.

Koordinator: Dejana OMERZA

Vodja EPI italijanske bralne značke od 5.-9. razreda bo Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ.

 

NOČ KNJIGE

Vsako leto v mesecu aprilu, ko se obeležuje Svetovni dan knjige, v šolski knjižnici pripravimo Noč knjige za učence od 1. do 5. razreda. Vsebine so bogate in so povezane s knjigami, a ne samo to. Izvajamo različne, bolj zahtevne in bolj “nenavadne” dejavnosti z glasbeno, družboslovno, naravoslovno vsebino, ki jih naši učenci niso deležni pri pouku. Na Noč knjige so povabljeni le izbrani učenci iz posameznih oddelkov, ki morajo dosegati zahtevnejše kriterije za udeležbo:

 • pozitiven odnos do branja, kar se kaže kot redno branje knjig za Bralno značko,
 • obiskovanje dodatnega pouka in 
 • udeležbo na tekmovanjih.

Vodja in organizator Noči knjige je knjižničarka Dejana OMERZA.

 

STAREJŠI UČENCI BEREJO MLAJŠIM

Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke starejši učenci v šolski knjižnici berejo zgodbe mlajšim učencem, nato vodijo pogovor o prebrani zgodbi. Dejavnost ne bo potekala le enkrat, in sicer aprila, ampak nekajkrat v šolskem letu.

Koordinatorici dejavnosti na šoli sta Deana PROTNER in Dejana OMERZA.

 

PLANET ZEMLJA

Učenci 6. in 7.razreda so sodelovali na natečaju Planet zemlja, izbrali so si projekta Pot odpadka in Zgodba o zeliščih. Glede na interes učencev, se v omenjeni projekt vključimo tudi naslednje šolsko leto. Orjana BARIČ

 

RAZISKOVALNE NALOGE

Z učenci 8. razreda se bomo posvetili raziskovanju. Glede na interes in dobro idejo, bomo z posameznim učencem ali ekipo do 3 učencev izdelali raziskovalno nalogo – koordinatorica Orjana BARIČ

 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE – VSUO

Projekt, ki je tri leta potekal pod okriljem Zavoda za šolstvo, je sedaj zaključen, vendar smo se odločili ga izvajati na nivoju šole. Osnovni cilj je zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja, kar pa sestavljajo mnoge vsebine. Osnovna poglavja projekta so:

PSIHOSOCIALNI ODNOSI IN VODENJE RAZREDA

 • Povezanost počutja, klime in učne zavzetosti ter odnosna kompetenca pedagoškega delavca Vodenje razreda

ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE

 • Mala šola čustvene pismenosti, čuječnost in interakcijske vaje, 
 • Čustva in empatija

NEŽELENO VEDENJE IN NASILJE

 • Ravnanje v primerih neželenega vedenja.
 • Obravnava in preprečevanje medvrstniškega nasilja, protokol za ravnanje v primeru nasilja.

PODPIRANJE PROCESOV V KOLEKTIVU IN NAČRTOVANJE NA RAVNI POUKA IN ŠOLE

 • Vodenje procesov v kolektivu, reševanje dilem in refleksije
 • Umeščanje vsebin v pouk , v PB in razredništvo ter načrtovanje strategije VSUO za raven šole.

OBČUTLJIVE OZ. RANLJIVE SKUPINE OTROK IN MLADOSTNIKOV; PSIHOLOŠKA ODPORNOST, DUŠEVNO ZDRAVJE IN PSIHIČNO BLAGOSTANJE

 • Zagotoviti vsem učencem enake možnosti, da bodo razvili svoje potenciale.
 • Ustvariti spodbudno učno okolje, v katerem bodo prepoznani in podprti otroci in učenci z različnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami
 • Skrb za boljšo psihično čvrstost
 • Razvijanje psihične odpornosti in preprečevanje duševnih motenj

V skupini za izvajanje vsebin projekta VSUO so: Andrea MARŠIČ, Tomaž MIKELN, Alenka BALAŽIC in vodja projekta na šoli Dejana OMERZA. V prihodnjih šolskih letih bi vključili celoten kolektiv OŠ Vojke Šmuc.

 

 

(Skupno 1.431 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost