00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si

Svet šole

Svet šole šteje 11 članov. V sedanji sestavi je bil imenovan 14. 11. 2017, njegov mandat traja 4 leta. V letošnjem šolskem letu načrtujemo 4 redne seje sveta šole, eno korespondenčno, z namenom sprotnega reševanja izzivov pa po potrebi skličemo še izredne seje.Člani sveta šole so:

 • predstavniki ustanovitelja: Vesna HROVATIN PEČARIČ, Alessandro GRISONICH, Mario Gianni GERGETA,
 • predstavniki staršev: Andrej TRUNKL, Mateja GAČNIK, Mitja PIRIH
 • predstavniki delavcev: Mojca PRISTOV FINK – predsednica, Mateja TOMAŽIČ – podpredsednica, Maja VARGAZON, Tamara GRBAS, Veselinka JOVIĆ LEVAČIĆ.

Okvirne vsebine obravnave:

 1. seja sveta šole – september 2020
 • Predstavitev in sprejem poročila Letnega delovnega načrta 2019/2020 (poročilo o celotnem programu, analiza šolanja na daljavo, analiza učnega uspeha, samoevalvacijsko poročilo, delovanje šolske skupnosti in šolskega parlamenta, delovanje komisij za: prehrano, za načrt integritete, šolskega sklada, pritožbene komisije …).
 • Predstavitev in sprejem Letnega delovnega načrta 2020/2021 (statistična predstavitev šole, predstavitev programa s kratkoročnimi cilji, šolskega koledarja, razširjenega programa, šolske skupnosti in parlamenta, oblik diferenciacije, tretjega predmeta NPZ-ja …).
 • Seznanitev s pravilniki: Vzgojni načrt, Pravila o šolanju na daljavo, Pravila šolskega reda, Hišni red, Pravilnik o statusu učencev, Načrt varnih šolskih poti, Navodila za opravljanje izpitov …
 • Časovnica postopka imenovanja ravnatelja za mandatno obdobje 2021-2026.
 1. seja sveta šole – februar 2021
 • Poročilo o inventuri za leto 2020,
 • poslovno poročilo za leto 2020,
 • računovodsko poročilo za leto 2020,
 • predstavitev analize učnega in vzgojnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju,
 • priprava na novo šolsko leto (število oddelkov, delavcev, razširjen program, izbirni predmeti),
 • ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice,
 • kadrovski načrt, finančni načrt po proračunu občine in smernicah MIZŠ-a,
 • aktivnosti po časovnici za imenovanje ravnatelja za mandatno obdobje 2021-2026 (sklep o razpisu, datum razpisa, časovna opredelitev pridobivanja mnenj: kolektiva, staršev, Občine Izola).
 1. seja sveta šole – marec 2021
 • aktivnosti po časovnici za imenovanje ravnatelja za mandatno obdobje 2021-2026 (pregled pisnih prijav, oblikovanje zaprosil za mnenje kolektiva, staršev, Občine Izola)
 1. seja sveta šole – april 2021
 • Aktivnosti po časovnici za imenovanje ravnatelja za mandatno obdobje 2021-2026 (Odpiranje pisnih mnenj : kolektiva, staršev, Občine Izola)
 • glasovanje članov sveta šole in štetje glasov,
 • oblikovanje pisnega sklepa sveta šole k izboru za ravnatelja,
 • oblikovanje zaprosila na MIZŠ k soglasju za imenovanje ravnatelja.
 1. seja sveta šole – maj 2021
 • Imenovanje ravnatelja po pridobljenem soglasju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • soglasje k predlogu o nadstandardnih dejavnostih,
 • cena prehrane, cena oddajanja prostorov šole,
 • evalvacija letnega dela sveta šole,
 • časovnica volitev za nov mandat sveta zavoda (november 2021)
(Skupno 570 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost