Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Državni projekti

 

 

ODDELKI Z DODATNO ŠPORTNO PONUDBO V OSNOVNIH ŠOLAH

V šolskem letu 2023/2024 bo na Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola skupaj 11 oddelkov od 1. do 3. razreda. Pripravili smo program športnih vsebin, kjer bi po eno (1) šolsko uro poleg učitelja razrednega pouka v posameznem oddelku poučeval tudi športni pedagog. Naloga športnega pedagoga je, poleg izvajanja vsebin športa v okviru Učnega načrta športa v šolski telovadnici, tudi izvedba vsebin v drugačnih organizacijskih oblikah (šola v naravi, športni dnevi …).

Poleg ene (1) redne skupne ure razrednega učitelja in športnega pedagoga, bomo učencem od 1. do 3. razreda ponudili možnost vključitve v še 1 dodatno uro športa, ki jo bo izvajal športni pedagogi skladno po principu umeščenosti z urnikom, kot velja za izbirne predmete.

V dodatni športni ponudbi (v obsegu 1 dodatne ure) bodo učenke in učenci, ki se bodo za program odločili. Učence nameravamo po razredih združiti v skupine. Deležni bodo ene dodatne ur tedensko pod vodstvom učitelja športne vzgoje.

Dodatno izvedene aktivnosti bomo izvajali na najetih dodatnih športnih objektih (bazen, drsališče, športne dvorane, ki vključujejo športna orodja, ki jih naša šola ne premore …) ali športnih površinah za šport v naravi (sankališče, igrišče z mivko …).   

Dejavnosti pri pouku športa v 1. triletju temeljijo na temeljenjih vsebinah in učenju skozi igro. Med izvedbo vsebin učenci poglabljajo znanja, ki so predpisana v učnem načrtu za šport. Športni pedagog pri uvajanju vsebin poskrbi tudi za vnos novih in zanimivih vsebin, ki niso del učnega načrta športa.

Delo dodatnega učitelja, športnega pedagoga, pri izvedbi ur športa v 1. triletju, je priložnost, da učencem poglobljeno predstavi različne vsebine in navduši otroke z različnimi športnimi dejavnostmi ter razvija njihove gibalne sposobnosti.

Dodatne vsebine, ki jih bomo v šolskem letu 2023/2024 ponudili pri urah športa, bodo nadgrajevale obstoječe vsebine ter otrokom ponujale nova športna znanja. Nova športna znanja smo v aktivu športnih pedagogov izbrali tako, da otrokom predstavimo lokalne športne površine, objekte in z njimi povezane športne discipline in jim tako povečamo gibalno kompetentnost. Zaradi pomanjkanja snega na Primorskem smo izbrali tudi vsebine na snegu, ker so po opažanjih otroci »željni gibanja na snegu«. V okviru pouka bi za prvo triletje izvedli enake vsebine, ki bi nadgrajevale obstoječ program športa v osnovni šoli. Vsebine bi diferencirali glede na starostno kategorijo in gibalne sposobnosti učenk in učencev.

Vsebine izvedene v okviru 4. ure športa

 • povečan poudarek na razvoji gibalnih sposobnosti in gibalne kompetentnosti,
 • utrjevanje novo pridobljenih znanj pri uri v obliki igre (igranje košarke, odbojke z balonom, nogometa, prilagojenih iger njihovemu razvoju, …),
 • izboljšanje njihovih gibalnih vzorcev z naravnimi oblikami gibanja,
 • izvajanje iger z loparji,
 • predstavitev novih športov v naravi (frizbi, softball, …),
 • izvajanje skokov na mali prožni ponjavi,
 • izvajanje skokov na mali prožni ponjavi,
 • predstavitev novih športov v telovadnici (floorball, joga za otroke, aerobika, …).

Vodji projekta sta Mia RAJČEVIĆ in Miha PEČAR.

 

EKSPERIMENTALNI PROJEKT  B-RIN

»Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike« – B-RIN

 1. SKLOP: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se.

Namen projekta  je dvig temeljnih znanj RIN učečih se z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij. S tem se učečim omogočijo učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti.

Specifični cilji:

 • razvoj in nadgradnja pristopa za dvig temeljnih znanj RIN učečih na VIZ (t. i. vsešolski pristop);
 • preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij razvoja temeljnih znanj RIN učečih se v inovativnih oddelkih oz. skupinah (vključno s preverjanjem in vrednotenjem) z zagotavljanjem dodatnih ur oz. dejavnosti za učeče se.

Rezultati:

 • izdelani in objavljeni pristopi vseh vključenih VIZ na področju dviga temeljnih znanj RIN učečih se, vključno s katalogom znanj, ki zajema nabor temeljnih vsebin RIN, kriterije uspešnosti ter predlagane standarde znanj;
 • izdelani in objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si).

Vključevanje inovativnih oddelkov oz. skupin v projekt

 
Šolsko leto 2023/24 2024/25 2025/26 SKUPAJ
Predvideni oddelki oz. skupine 3.a, 3.c. 4.a, 4.b, 4.c, 4.k 5.a, 5. b, 5.c. 5.k, 4.a, 4.b  
SKUPAJ ODDELKOV OZ. SKUPIN 2 4 6 12

 

Razvojni tim: Samanta VIŽINTIN, Tjaša KUZELJ, Eneja ČOSIĆ ČULINA, Mojca PRISTOV, Veronika ZUBIN.

Koordinator: Anton BALOH, Lea KOZEL

RIN: Gorazd NOVAK

 

RAZISKOVALNI PROJEKT POLNO ZRNO

Osnovna šola se je vključila v 2-letni pilotni projekt NIJZ-ja »Polno zrno« , ki se bo izvajal na 12 pilotnih šolah. V okviru projekta se bo ugotavljalo pomen povezovanja prehranskih vsebin in organizirane šolske prehrane na primeru polnozrnatih živil, kjer bomo spremljali vnos polnozrnatih živil v povezavi s poukom prehranskih vsebin v 6.razredu.

Koordinatorica projekta na šoli bo pomočnica ravnatelja Veronika ZUBIN.

 

ZDRAVA ŠOLA

Osnovna šola Vojke Šmuc Izola ima certifikat Zdrava šola Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. S tem smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol, ki promovirajo zdravje.

Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja bomo vplivali na bolj zdrav življenjski slog in posledično na boljše zdravje otrok in kasneje odraslih ljudi. Zavedamo se, da se učenci v okolju, ki skrbi za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje, tudi raje učijo in delajo. Posledice tega procesa pa se kažejo tudi v boljših učnih in vedenjskih rezultatih.

Šolski tim projekta Zdrave šole je pripravil program dela v šolskem letu 2023/2024. Znotraj programa bodo potekale različne aktivnosti v okviru pouka in posebnih vsebin. Ohranili bomo dan dejavnosti: DAN ZDRAVJA, ki bo potekal v aprilu 2024 v okviru dejavnosti ob obeležitvi Svetovnega dneva zdravja. Rdeča nit v šolskem letu 2023/24 je Lepa beseda lepe odnose najde.

V šolskem timu sodelujejo: Katja ROŽAC JERMAN, Aleksandra ŠUMANOVA, Tea LIPIČAR, Karmen MUNDA, Maja VARGAZON in vodja Veronika ZUBIN. Pri dejavnostih aktivno sodeluje aktiv naravoslovja.

 

PROJEKT BREZOGLIČNIH ŠOL

Osnovna šola Vojke Šmuc bo pilotna šola v projektu Brezogličnih šol. Ustanovna zavoda projekta sta OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani in III. OŠ Celje.

Pridruženi partnerji in sodelavci so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za infrastrukturo, Umanotera, dr. Lučka Kajfež Bogataj. 

Ključni cilji projekta so:

 • Sistematično, strukturirano in načrtno povezati vse aktivnosti VIZ zavodov, katerih cilj je povezan z okoljevarstvom ter združiti nekatere nepovezane in razpršene dejavnosti (npr. Ekošola, Zdrava šola …).
 • Izdelati preverljiv, izmerljiv in multiplikativen model aktivnosti, ki bo sodelujočim zavodom nudil vsakoletne povratne informacije o njegovem ogljičnem odtisu, na podlagi katerega se bo le-ta uvrstil v eno izmed treh kategorij ob upoštevanju izhodiščnega stanja v času vstopa v projekt.
 • Projekt v roku 2-3 let razširiti na večino slovenskih osnovnih šol, vrtcev in srednjih šol.
 • Projekt postopoma širiti mednarodno znotraj in izven EU držav, pri čemer bo Slovenija ostala regijski center in vodja projekta.
 • S pomočjo partnerjev poiskati razpise in finančne vire, ki bodo zagotovili dolgoročno obstojnost projekta in infrastrukturo za njegovo rast ter razvoj.
 • Aktivno vključevati ustanoviteljice (Združenje občin in mestnih občin Slovenije) v iskanje dolgoročnih okolju prijaznih rešitev pri zmanjševanju ogljičnega odtisa sodelujočih zavodov.
 • Manj ogljična šola (najlažja stopnja, zastava x barve)
 • Nizko ogljična šola (srednja stopnja, zastava y barve)
 • Brezogljična šola (najzahtevnejša stopnja, zastava z barve)

Upoštevati gre dejstvo, da zavodi ne bodo mogli postati brezogljični, saj pri ogljiku velja analogija prehranjevanje živih bitij. Vsa živa bitja se prehranjujejo in prejemajo kalorije. Naše izhodišče pri brezogljičnih šolah mora slediti temu miselnemu toku, saj je naš ključni cilj vzgoja in spodbujanje mladih, da spremenijo način razmišljanja ter življenja, ki bo aktivno pripomogel k zmanjševanju ogljičnega odtisa.

K sodelovanju povabili ustanoviteljico, Občino Izola in skupaj načrtovali aktivnosti za obnovo pročelja, zmanjšanje stroškov porabe energije… na nivoju šole pa bomo izvajali aktivnosti za vzgojo mladih k odgovornemu odnosu do okolja. 

Koordinatorica projekta na šoli bo Dejana OMERZA.

 

RASTEM S KNJIGO

V nacionalnem projektu Rastem s knjigo sodelujejo sedmošolci osnovnih šol. Osnovna vodila projekta:

 • učence navdušiti za branje,
 • promovirati slovenske avtorje,
 • sodelovati z mestno knjižnico,

Projekt bo vodila Alenka BALAŽIC.

 

VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS

Vseslovenski nagradni natečaj Vsaka vas ima svoj glas pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije izkazuje spoštovanje do narečne pestrosti slovenskega jezika in prispeva k njegovemu ohranjanju. Projekt se bo izvajal na PŠ Korte, vodila ga bo Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ.

 

KORAK K SONČKU

Podružnična šola Korte bo že tretje leto sodelovala z Zvezo Sonček pri projektu Korak k sončku. Temeljni cilj projekta, ki ga je podprl tudi Zavod za šolstvo RS, je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo in obenem ozaveščanje družbe o vključevanju. Z izvajanjem projekta želimo podpreti oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez ovir in opozoriti na principe vključevanja, kot so pozitiven odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu.

Skozi različne dejavnosti in ob druženju želimo otroke in posledično tudi starše:

 • opomniti na dobrobit sprejemanja drugačnosti v družbi,
 • spodbujati k opazovanju, sprejemanju in odobravanju posebnosti oziroma različnosti med ljudmi,
 • seznanjati z različnimi oblikami posebnosti, drugačnosti
 • vzgajati za vrednote, ki pripomorejo k boljši inkluziji vseh ljudi.

V mesecu novembru bomo obeležili mednarodni dan strpnosti (16. 11.). V Unescovi Deklaraciji o načelih strpnosti je zapisano, da je strpnost spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur, naših oblik izražanja in načinov biti človek. Pomeni, da smo si ljudje različni v svojem videzu, položaju, govoru, obnašanju in vrednotah ter imamo pravico biti to, kar smo, se ravnati po svojih prepričanjih, a hkrati tudi sprejemati, da se drugi ravnajo po svojih. Učenci bodo na temo strpnosti prispevali svoje likovne izdelke. Z učenci se bomo pogovarjali o različnosti in sprejemanju drugačnosti kot normalnem družbenem pojavu, ki je del vsakdanje življenjske resničnosti.

Učenci bodo prisluhnili zgodbam o drugačnosti in se pogovarjali o prebranih literarnih delih in jih poustvarjali. Z učenci se bomo pogovarjali o kulturni različnosti med nami, se preizkusili v risanju z nogo in usti, spoznali abecedo gluhih ter pisavo slepih. Prisluhnili bomo pravljicam kot so: Veveriček posebne sorte, Grdi raček, Uhlji takšni in drugačni, Kamaroni s parabajzovo omako…

Učenci se bodo podrobneje seznanili s poklici: logoped, specialni pedagog in spoznali njihovo delo. Sodelovali bomo tudi z vrtcem, ki deluje na podružnični šoli.

Koordinator projekta je Renata ŠTEFANČIČ.

 

EKO ŠOLA

Ekošola kot način življenja je celosten program naše šole, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Glavni cilj izvajanja programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika na način, da skrb za okolje in naravo postane del njihovega življenja.

Vključili se bomo v razne natečaje, akcije in projekte, ki jih ponuja ta program, na primer: Šolska vrtilnica, Ne zavrzi oblek, ohrani planet, Hrana ni za tjavendan, Odpadkom dajemo novo življenje, Ekopaket, Ekobranje, Ekokviz, Podnebni tek…

Članice Ekošole so Samanta VIŽINTIN, Kaja LAZAR POPIT, Tina MARIĆ, Katica ROŽAC JERMAN, Mojca BURGAR, Mia RAJČEVIĆ in Debora UMER.

Koordinatorici Ekošole na matični šoli sta Tea LIPIČAR in Aleksandra ŠUMANOVA, na podružnični pa Andrea MARŠIČ.

 

PROGRAM VARNO S SONCEM

Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na posledice škodljivega delovanja sončnih žarkov in pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki ter jih spodbuditi k rednemu izvajanju pravilne zaščite pred sončnimi žarki.

Vsebine bomo izvajali kot posebne ure ali vključevali v redni program in povezovali z drugimi vsebinami. Poudarek bomo namenili tematiki seznanjanja šolarjev in njihovih staršev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo. 

Koordinatorka programa bo Mojca BURGAR.

 

NATEČAJ KULTURNA ŠOLA

Šola je ponovno kandidirala na natečaj leta 2023 in prejela naziv “kulturna šola” za obdobje 2024-2028.

Šola je izkazala razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih področjih, razvejano kulturno delovanje in obseg izvedenih dogodkov, večje vključenost učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti, udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na selekcioniranih revijah, srečanjih in tekmovanjih na različnih ravneh, spodbujanje mentorskega dela, povezovanje z različnimi področnimi dejavnostmi ter z drugimi šolami in institucijami v skupne kulturne projekte

Šola bo krepila in razvijala kulturno delovanje tudi v šolskem letu 2023/24.

 

ŠOLA SOBIVANJA

Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja projektov za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. Preko cilja, ki je razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe šola oz. mentorji s svojimi učenci razvijajo  pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja vsem na planetu, nam, našim učencem – otrokom in vnukom. 

Z različnimi starostnimi skupinami smo se prijavili na različne projekte, ki pokrivajo tematiko trajnostnega razvoja: Spodbujamo prijateljstvo, Varno v vrtec in šolo, Ti meni danes, jaz tebi jutri, Živim zdravo in Slovenija – kot jo vidijo otroci. 

Koordinatorka izvajanja programa je Mojca BURGAR.

.

PROJEKTI V SODELOVANJU Z OBČINO IZOLA

 

ZELENE JAVNE ISTITUCIJE

 1. 9. 2020 smo podpisali Zeleno listino, s katero smo se skupaj z Javnim podjetjem Komunala Izola in Občino Izola vse javne institucije zavezale k skrbi za urejeno, čisto Izolo. S tem smo postali nosilci trajnostnega razvoja Občine Izola. Z ustanoviteljico in Komunalo Izola zgledno že več let sodelujemo pri skrbi za okolje, namen projekta Zelene javne institucije pa je še bolj sistematično povezati aktivnosti in deležnike pri izvajanju vsebin za ohranjanje okolja.

Koordinatorica projekta na šoli bo pomočnica ravnatelja Veronika ZUBIN.

 

PROJEKTI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Osnovne šole v Izoli že vrsto let sodelujemo z Občino Izola glede zagotavljanja varnosti naših učencev. Projekti so opisani v poglavju Zagotavljanje varnosti učencev. 

 

CUP KOTIČEK

Na podružnični šoli Korte imamo že tretje leto CUP kotiček-kotiček ponovne uporabe, kjer imajo učenci možnost izmenjave knjig in igrač. Redno sodelujemo s Komunalo Izola v raznih ozaveščevalnih akcijah ter delavnicah. Prirejamo razne izmenjave igrač in knjig.

Koordinatorica projekta je Renata ŠTEFANČIČ.

 

(Skupno 1.049 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost