00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si

Šolski projekti

EKO šola

S programom uvajamo način življenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in dejavno odgovoren odnos do sočloveka, okolja in do vsakega živega bitja. S takim načinom dela ohranjamo kulturno in nacionalno izročilo v Sloveniji in oblikujemo spoštovanje in ljubezen do narave. Tak način življenja naj bi se prenesel v družino in širšo okolico. Pri izvajanju programa EKO bo z našo šolo sodelovala Komunala Izola. Program bo potekal v okviru pouka, oddelčnih ur, drugih dejavnosti na šoli.

Potekale bodo naslednje dejavnosti:

 • zmanjševanje in ločeno zbiranje odpadkov,
 • varčevanje z naravnimi viri,
 • zbiralna akcija papirja, tonerjev, kartuš, zamaškov,
 • skrb za EKO kotiček,
 • izdelovanje EKO voščilnic in ostalih izdelkov,
 • skrb za šolsko okolico in šolski vrt,
 • Eno Tree Planting,

Vodji dejavnosti sta Nives ŠKRBINA in Katja ROŽAC JERMAN.

Šolski eko vrt

Poudarek dela bo na urejanju vrta na biološki način. Vključili naj bi se tudi učenci in učitelji predmetne stopnje, predvsem v fizično težavnejše delo, ki ga učenci razredne stopnje ne zmorejo opraviti. Osnovno zasnovo urejanja gredic in postavitev zelene straže bomo obdržali tudi v letu 2019/2020. Naš cilj je uporabiti pridelke v kulinaričnih delavnicah in pri pouku (sveže ali toplotno obdelane), pridobiti semena iz zasajenih rastlin, vključiti čim več učencev in učiteljev ter zasaditi gredice s trajnicami (dišavnice, začimbe, cvetje, jagodičevje). V šolskem timu sodelujejo  Veronika ZUBIN, Tea LIPIČAR, Katica Rožac JERMAN, hišnika in drugi učitelji prostovoljci. Vodja je Katica Rožac JERMAN.

 

Šolska mediacija – nova kultura odnosov

V šol. l. 2019/2020 bomo ponovno vzpostavili delovanje vseh šolskih mediatorjev in stremeli k temu, da izobrazimo novo generacijo vrstniških mediatorjev.
Vodja mediacije na razredni stopnji je Lenčka PRELOVŠEK, na predmetni stopnji pa posamezni učitelji izvajajo mediacijo po potrebi.

Dvig samopodobe učencev

Na šoli že vrsto let izvajamo program Dviga samopodobe učencev, saj ima večina strokovnih delavcev opravljeno izobraževanje na to temo. Pri koordinaciji dela na tem področju bo učiteljicam na razredni stopnji svetovala pedagoginja Lenčka PRELOVŠEK, na predmetni pa socialna pedagoginja Nataša VODOPIVEC ter psihologinja Nina LOKOVŠEK.

Šola osebnosti

Šola osebnosti dr. Vilijema Ščuke v šolskem letu 2019/20 štirinajsto leto izvaja program osebnostnega razvoja otrok in mladostnikov po gestalt pristopu. Prednostno je namenjen posebnim nadarjenim otrokom, ki se preko celostnega pristopa soočajo s svojimi posebnimi potrebami.
Pri otrocih in mladostnikih sočasno spodbujamo gibalne spretnosti, čutne zaznave, čustveno odzivno st, miselno spretnost, duhovno naravnanost in ustvarjalnost. S pomočjo urjenja ozaveščenosti učenec lažje in hitreje prepoznava bistvo in je za delo bolj motiviran. Z vzpostavljanjem stika s seboj miselno predeluje lastne čustvene odzive, z ustvarjalnim mišljenjem in delovanjem lažje obvladuje stresne situacije, izboljša samospoštovanje in osmišlja svoje življenje.
Skupina se bo srečevala tedensko in po presoji strnjeno v popoldanskih delavnicah.
Vodja projekta je socialna pedagoginja Nataša VODOPIVEC.

Elementi montessori pedagogike

Projekt Elementi Montessori pedagogike poteka na naši šoli že deseto leto. V projekt bodo letos vključeni oddelki prvega razreda ter oddelek na matični šoli in 1. razred Podružnične šole Korte. Oddelki prvega razreda so opremljeni z učili montessori, s katerimi bodo učenci urili spretnosti in utrjevali znanje z vseh predmetnih področij: matematike, jezika, spoznavanja okolja, likovne umetnosti. Poudarek bo na skrbi zase in za svoje okolje, na voljo bo veliko »delavnic vsakdanjega življenja«. Del časa pri pouku in v podaljšanem bivanju bo namenjen samostojnemu delu s predhodno predstavljenimi razvojnimi sredstvi. Učenci se bodo navajali na red, na pozornost do stvari v okolju in na urejenost delovnega prostora. Samostojno delo nudi učencem izbiro glede težavnosti, učijo se v svojem lastnem tempu in izvedejo toliko ponovitev, kolikor jih potrebujejo za utrditev posamezne veščine oz. znanja. V tem času bodo učitelji pristopali k učencem individualno, usmerjali jih bodo na področjih, kjer bodo potrebovali pomoč in spodbujali pri nadgradnji učne snovi. Poleg samostojnega dela z razvojnimi materiali povzemajo po Montessori pedagogiki tudi skupinske vaje za usvajanje socialnih veščin.

Vodja projekta je Barbara KRKOČ UMER, člani skupine so Kristina CENCIČ, Ingrid HROVATIN, Karmen MUNDA, Zrinka RIBIČ, Tatjana ERCEG in učiteljice podaljšanega bivanja v 1. razredu.

 

Omejevanje nasilja na šoli

Dejavnosti potekajo prek sprotnega reševanja konfliktov med učenci, razvijanja socialnih veščin pri oddelčnih urah, dnevih s posebno vsebino in pri posameznih predmetih ter v okviru projektov in drugih dejavnosti.

CAP – program za preventivo zlorabe

Program predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke ima tudi delavnico za šolsko osebje in starše. V šol. letu 2019/2020 bomo program razširili z delavnicami “Brez nasilja nad vrstniki”. Program bomo izpeljali za učence in starše 2., 3., 5. in 8. razreda. Z izvajanjem delavnic bomo starše seznanili na prvem roditeljskem sestanku.
Delavnice izvajajo Vanja LUKEŽIČ, Barbara MAKUC, Alenka BALAŽIC, Karmen MUNDA, Veronika ZUBIN in Nina SORIĆ.

Izkustvene delavnice: Bodi previden

Organizirali jih bomo v sodelovanju s policisti z namenom seznanjati in osveščati otroke z različnimi pojavnimi oblikami nevarnosti. Preventivni program v obliki izkustvenih delavnic izvajajo različne institucije oz. strokovnjaki. Program »Bodi previden« je namenjen učencem 4. in 5. razreda.

Zberi pogum in povej, Varni pred internetom

Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite

To je program preventivnih aktivnosti na področju nasilja v šoli, ki ga izvaja Uprava kriminalistične policije. V gradivu, ki obsega izobraževalni film, dodatno besedilo, reklamne razglednice in koledarje s sloganom Zberi pogum in povej, so prikazane najbolj pogoste oblike nasilja med otroki; namen je prepoznati oblike nasilja in ustrezno ukrepati. Glede na problematiko se na šoli odločimo, katere programe bomo posameznim starostnim skupinam predstavili. Varni pred internetom predstavimo četrtošolcem. Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite – delavnica s tem naslovom je predvidena za učence osmega in devetega razreda. Vsebina obravnava različne zlorabe, ki jih lahko doživijo mladostniki, in osveščanje o tem, kako ravnati v takih primerih.

Dejavnosti za omejevanje nasilja na šoli bo koordinirala pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ.

Spodbujanje bralne pismenosti

Uradni projekt bralne pismenosti je uradno zaključen, vendar bomo še naprej stremeli k cilju, da bi učence vzgojili v bralce za vse življenje. V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali z iskanjem možnosti za spodbujanje branja.

Dejavnosti prve triade:

 • vodenje bralnega dnevnika,
 • spontano branje napisov v vzpodbudnem opismenjevalnem okolju,
 • didaktične igre, delavnice s področja opismenjevanja,
 • listi za beleženje dnevnega branja slikopisov,
 • domače branje v 2. in 3. razredu,
 • branje v podaljšanem bivanju,
 • redna tedenska izposoja knjig v knjižnici,
 • knjižne uganke,
 • slovenska bralna značka,
 • v tekmovanje za najboljši oddelek bo vključena tudi bralna značka,
 • bralni kotički s knjigami, ki jih prinesejo učenci od doma,
 • izdelava knjig, pisanje zgodb,
 • Cankarjevo tekmovanje,
 • branje v nadaljevanjih,
 • noč knjige.

Dejavnosti druge in tretje triade:

 • pogovori o prebrani knjigi, ustrezen izbor literature,
 • predstavitve in priporočanje najbolj branih knjig,
 • slovenska bralna značka, angleška bralna značka, italijanska bralna značka,
 • redni obiski knjižnice,
 • ure knjižnično-informacijskih znanj za vse oddelke,
 • knjižne uganke,
 • tedenska vodena izposoja knjig v knjižnici za učence 4. razreda,
 • sodelovanje učencev pri knjižnih kvizih,
 • branje knjig po lastnem izboru in po izboru učitelja iz različnih vrst literature ter razgovori o prebranem v okviru različnih predmetov,
 • branje v nadaljevanjih,
 • kotiček s knjigami: vzemi, preberi, vrni,
 • počitniško branje – izbor naj knjig,
 • možnost opravljanja bralne značke za minulo šolsko leto,
 • branje pri oddelčnih urah,
 • sodelovanje s knjižničarko pri iskanju podatkov v knjigah,
 • kviz med oddelki o prebrani knjigi pri domačem branju.

Izvedba

 • Učitelji bodo povezali cilje iz učnih načrtov in dejavnosti vključili v pouk.
 • V dejavnosti spodbujanja branja bomo po presoji in zmožnosti staršev vključevali tudi družine.

 

Bralna značka

Tekmovanje za bralno značko bo potekalo pri slovenščini od 1. do 9. razreda, pri italijanščini  od 4. do 9. r., pri angleščini od 3. do 9. razreda in pri nemščini od 4. do 9. razreda.

Svečana podelitev bralne značke od 1. do 5. razreda bo potekala v okviru mednarodnega  dneva knjige za otroke. Od 6. do 8. razreda se priznanja podelijo ob podelitvi spričeval ob zaključku šolskega leta. Devetošolce bomo za devet let branja pri slovenščini še posebej nagradili na zaključni svečani proslavi.

Vodja za bralno značko od 1. do 3. r. je Barbara KRKOČ UMER, za 4. in 5. r. Blanka URŠIČ, od 6. do 9. r. pa Deana PROTNER.

 

Življenje v naravi in tabori

Učenci 3. razreda se bodo januarja 2020 udeležili tridnevnega bivanja v domu CŠOD Jurček v Kočevju. Obravnavane bodo športne vsebine in vsebine iz naravoslovja in družboslovja. Učence spremljajo razredničarke in učitelji spremljevalci. Vodja je P. Galbiati Pohajač. Z učenci 4. razreda se bomo udeležili tridnevnega Življenja v naravi na Kozjaku, in sicer v oktobru 2019. Vodja je Eneja ČULINA.

Za nadarjene učence bo organiziran tabor aprila 2020 v CŠOD Cerkno. Pri pripravi in izvedbi sodelujejo Franka SAKELŠAK, Mateja TOMAŽIČ, Mojca PRISTOV FINK, Klarisa HRVATIN TOMAŽIČ in Patrizia GALBIATI POHAJAČ.

Starši učencev vseh taborov krijejo stroške za spremljevalce, prevoz, bivanje in oglede.

Jadralni teden

V sodelovanju s CKŠP Izola ter z jadralnim klubom Burja bomo v mesecu septembru izvedli jadralni tečaj za učence 4. razreda. Vodja dejavnosti je Blanka URŠIČ.

Veslaški teden

V sodelovanju s CKŠP Izola ter z veslaškim klubom Izola in VK Argo bomo v mesecu septembru izvedli veslaški tečaj za učence 5. razreda. Dejavnost bo vodila Maruša ŠEGEC.

(Skupno 647 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost