Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Program dela z nadarjenimi učenci

Splošno

V 9-letni osnovni šoli sledimo Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje februarja 1999.

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ opredeljuje nadarjene ali talentirane otroke kot:

Posameznike, ki so bodisi na predšolski, osnovnošolski ali srednješolski stopnji pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene aktivnosti.

 Odkrivanje nadarjenih učencev vključuje tri stopnje:
 • Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni

Evidentiranje poteka ob koncu 3. razreda (ali katerega koli drugega razreda) po določenih kriterijih na osnovi učiteljevega zaznavanja učencev in njegovega pisnega mnenja o učencih brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Sledi seznanitev staršev z nadaljnjimi postopki in pridobitev soglasja za izvedbo postopka identifikacije.

 • Identifikacija nadarjenih učencev

Identifikacija  zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in se izvaja v 4. razredu (ali v katerem koli drugem razredu).

Identifikacija vključuje tri merila:

 1. učiteljevo oceno učenca (ocenjevalna lestvica nadarjenosti),
 2. test sposobnosti in
 3. test ustvarjalnosti.

Učenec je identificiran kot nadarjen učenec, če na enem od meril dosega nadpovprečen rezultat. Ugotovitev o tem, da je učenec prepoznan za nadarjenega, sprejme razredni učiteljski zbor.

 • Seznanitev in mnenje staršev

V zadnjI stopnjI odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, pridobi tudi njihovo mnenje o otroku in soglasje za nadaljnje delo z otrokom.

Delo z nadarjenimi učenci lahko poteka na več načinov:
 • kot prilagoditev vzgojno-izobraževalnega dela v okviru pouka (notranja diferenciacija),
 • v obliki raznih dejavnosti, pri katerih učenec sodeluje (dodatni pouk, interesne dejavnosti, izbirni predmeti, tekmovanja, tabori, tematske delavnice, ogledi in obiski).
Delo na šoli

Zakon o osnovni šoli v 11. členu obvezuje šolo, da nadarjenim učencem posebej prilagodi metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualnega in skupinskega dela. Pri delu in odkrivanju nadarjenih otrok bomo sodelovali vsi pedagoški delavci.

Dejavnosti pri pouku in drugje:
 • individualizacija in notranja diferenciacija,
 • fleksibilna diferenciacija,
 • izbirni predmeti,
 • heterogene učne skupine,
 • dodatni pouk,
 • dnevi dejavnosti,
 • šola v naravi,
 • interesne dejavnosti,
 • tekmovanja,
 • projektne in raziskovalne naloge,
 • ustvarjalne delavnice,
 • raziskovalni tabori.
Obogatitveni program dela z nadarjenimi učenci je opredeljen v Letnem delovnem načrtu šole za vsako šolsko leto posebej.

Poleg naštetih dejavnosti pri pouku in izven pouka bomo nadarjenim učencem v šolskem letu ponudili še naslednji obogatitveni program:

 • delavnice za razvijanje ustvarjalnosti,
 • noč knjige od 1. do 5. razreda,
 • gledališko dejavnost,
 • program za osebnostni in socialni razvoj za 5. in po identifikaciji še za 4. razred na umetniškem, naravoslovnem in matematično-logičnem področju, ki se bo odvijal v obliki interesnih dejavnosti,
 • na naravoslovnem področju bodo nadarjeni učenci lahko sodelovali pri različnih raziskovalnih nalogah in projektih, ki jih bodo individualno izbrali,
 • v šolski knjižnici se bodo lahko v dogovoru s knjižničarko navajali na učinkovito delo z različnimi viri,
 • mlajši učenci bodo imeli, glede na svoje individualne želje, možnost sodelovanja pri izbirnih predmetih.
 • ustvarjalni tabor za evidentirane nadarjene učence bo izveden v aprilu.

Dejavnosti za nadarjene bodo organizirane tudi v okviru pouka.

Poleg naštetega bomo upoštevali tudi želje in predloge učencev, ki jih bodo imeli možnost izraziti v razgovoru z razrednikom in na jesenskem srečanju nadarjenih učencev.

Delo z nadarjenimi učenci bo koordinirala psihologinja Nina Lokovšek, ki bo tudi izvedla testiranje in vrednotenje psiholoških testov nadarjenosti.

 

(Skupno 1.170 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost