Jump to main content
00 386 (0)5 662 11 50 tajnistvo@osvsmuc.si
Select Page

Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami

Nekoliko drugačne pristope nudimo učencem, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje

šolskega programa. Tem učencem prilagodimo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočimo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Učenci s posebnimi potrebami imajo odločbe komisij za usmerjanje, v katerih so navedeni primanjkljaji, ovire oz. motnje in prilagoditve, ki jih omogoči šola za pomoč tem učencem.

Poleg prilagoditev, ki jih nudimo vsem učencem, ki izkazujejo težave, tudi če odločbe nimajo, imajo učenci s posebnimi potrebami sistematično konstantno pomoč strokovnjakov za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Nekateri strokovnjaki so zaposleni na šoli, nekateri pa prihajajo iz specializiranih inštitucij. Dodatno strokovno pomoč prejemajo učenci v razponu od 1 do 5 ur tedensko, ena od teh ur je namenjena svetovalnim storitvam, ki ne zajema neposrednega dela z učenci. Nekaj ur dodatne strokovne pomoči za posamezne učence pa v skladu z navedbami odločb izvajajo tudi učitelji različnih profilov.

 Pomoč učencem po konceptu Učne težave v osnovni šoli

Zakonodaja nas zavezuje k doslednemu delu v okviru stalne pomoči za delo z učenci z učnimi težavami, ki nimajo odločb o usmeritvi, vendar izkazujejo težave pri učenju. Na naši šoli je petstopenjski model pomoči že vrsto let utečen, le-tega dosledno izpeljujemo.

Petstopenjska obravnava učenca obsega:

  1. pomoč učitelja pri pouku (prilagoditve znotraj pouka),
  2. pomoč šolske svetovalne službe (spremljanje, pomoč pri diagnostiki težav, koordinacija nadaljnjih postopkov),
  3. dodatna individualna in skupinska pomoč (delo na področjih za premagovanje primanjkljajev),
  4. mnenje in pomoč zunanje strokovne skupine,
  5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (dodatna strokovna pomoč).

V kolikor učenec kljub nudeni pomoči v okviru petstopenjskega modela ni dovolj uspešen, staršem predlagamo uvedbo postopka, da bi dobil še dodatno strokovno pomoč.

Delo koordinira šolska specialna pedagoginja Andreja BUKOVNIK.

Delo z učenci s težavami v socialnem prilagajanju

Individualno in skupinsko pomoč za učence s čustvenimi in vedenjskimi motnjami bo izvajala in večinoma koordinirala šolska socialna pedagoginja Nataša VODOPIVEC.

Program dela z učenci preko dodatne in strokovne pomoči

 Prilagoditve za posamezne učence so zapisane v individualiziranih programih. Za izvajanje dodatne strokovne pomoči imamo poleg strokovnih delavcev naše šole tudi pomoč sodelavk ostalih institucij; Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož in Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan.

S svojimi strokovnimi znanji in z izkušnjami celostno obravnavamo učence ter timsko sodelujemo z razredniki, z učitelji, s starši, z vodstvom šole in z zunajšolskimi strokovnjaki.

Zakonske podlage:

 

(Skupno 392 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost